Varlık Barışı’nda yeni dönem uygulaması

Varlık Barışı, elindeki tasarrufu olan kişi ve kurumların bu tasarrufu kayıtlı hale getirmesini teşvik etmek için uygulamada. Tasarrufunu finanasal sisteme yani bir bankaya yatırmaları halendi bu kişi ve kurumlara bir vergi incelemesi yapılmayacak. Geçmişe bir sorumluluk yürütülmeden bundan sonraki yasal işlemler devam ettirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Temmuz tarihli 7417 sayılı devlet memurları kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 50. maddesinde yer alan Varlık Barışı uygulamasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

GİB’in paylaşımına göre Varlık Barışı’nın özellikleri

 • Gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar yararlanabilecekler.
 • Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ilişkin açıklamaları içeriyor.
 • Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecek.
 • Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.
 • Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Kademeli vergi uygulaması

 • İlgili yasa hükmüyle uyumlu olarak bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim-31 Aralık arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek.
 • Gerçek ve tüzel kişiler bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim verecekler.
 • Bildirim yapılan aynı ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecek. Bu yönünde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan tutara isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecek.
 • Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek.

Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine veya elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek.
 • Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor.
 • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 3 oranında vergi tahsil edilecek.
 • Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi usul kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacak.
 • Ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.

Varlıkların 3 ay içinde ülkeye getirilmesi gerekiyor

İHA’nın haberine göre, bildirime konu varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce kanuni defterlere kaydedilmesi ve bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan önce işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması halinde beyana konu tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir